2022-08-25 08:00Pressmeddelande

Nu startar huvudförhandlingen om Vindpark Utposten 2

Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.

I dag inleds huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen, en central del i miljöprövningen av Svea Vind Offshores Vindpark Utposten 2. Ansökan gäller maximalt 32 vindkraftverk cirka 15 kilometer från närmaste fastland och 17 kilometer öster om Axmar Bruk. Beräknad årlig elproduktion är 1,8 TWh, vilket motsvarar en tredjedel av regionens elanvändning år 2020.

Förhandlingen för Vindpark Utposten 2 inleds torsdagen den 25 augusti vid Mark- och miljödomstolen och pågår under två dagar. 2020 lämnade Svea Vind Offshore in ansökan för att få bygga i området som ligger 15 kilometer från närmaste fastland och 17 kilometer öster om Axmar Bruk.

Arena Elkraft i Gävleborg och regionens basindustri är tydliga med att den här elen behövs – för klimatomställning, regional utveckling och arbetstillfällen. Vindparken kommer att bidra till lägre elpriser för regionens hushåll och företag, om alla tillstånd kommer på plats kan det ske redan år 2026, säger Helena Nordholm, projektchef och vikarierande VD på Svea Vind Offshore.

Området har pekats ut som utredningsområde för vindkraft i Gävle kommuns översiktsplan och är enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplan, beslutad av Regeringen, mest lämpligt för energiutvinning. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindbruk och Svenska Kraftnät planerar för en anslutningspunkt för havsbaserad vindkraft i havet norr om Gävlebukten.

Ansökan visar att vindparken har goda möjligheter till samexistens med andra intressen, inte minst det lokala kustnära yrkesfisket:  

Vi välkomnar småskaligt kustfiske i och vid projektområdet och samarbetar gärna med den lokala fiskenäringen. Forskning visar att fiskebeståndet kan gynnas i och runt havsbaserade vindkraftsparker eftersom de skapar konstgjorda rev som ger skydd åt fiskyngel och lockar till sig fisk som söker föda, säger Helena Nordholm.

Det förekommer spridning av felaktiga fotomontage av havsbaserad vindkraft. Korrekta visualiseringar för Vindpark Utposten 2, framtagna av Sweco, finns på Svea Vind Offshores hemsida.

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin