2023-03-23 09:00Pressmeddelande

Ny ansökan för Gretas Klackar 1

Visualisering från Höllick, östra stranden med108 verk, 350 meter höga. Visualisering genomförda av SWECO.Visualisering från Höllick, östra stranden med108 verk, 350 meter höga. Visualisering genomförda av SWECO.

Idag lämnar Svea Vind Offshore in en ny ansökan för Vindpark Gretas Klackar 1. Anpassningar av projektområdet har gjorts i syfte att nå samexistens med övriga intressen i området. Vindparken kan tillföra den elintensiva Gävleborgsregionen 7,5 TWh förnybar el och bidra till regional utveckling och lägre elpriser för hushåll och företag redan 2028.


Vår ambition är att nå samexistens med alla andra intressen och vi har haft samråd och fört dialog med boende i området. Utifrån det har vi nu justerat projektområdet med hänsyn till de synpunkter som framförts, säger Emelie Johansson, biträdande projektchef och senior projektledare på Svea Vind Offshore. 

Arbetet med projektet inleddes 2017 och efter samrådsprocessen har projektområdet justerats från initialt 108 till 103 verk i den nya ansökan. Syftet är att minimera påverkan på boende i området samt sjöfarten. Justeringen innebär också att avståndet till de skyddade riksintresseområdena, Natura 2000-områden och naturreservat utökats till minst 5,4 km.  

– Regionens industri är tydliga med att de behöver den här elen – för klimatomställning, regional utveckling och bibehållen konkurrenskraft. Vindpark Gretas Klackar 1 kommer att ge ett betydande tillskott av förnybar el som öppnar upp möjligheter för grön, energiintensiv industri, produktion av vätgas och nya arbetstillfällen här, fortsätter Emelie Johansson.

Det regionala nätverket Arena Elkraft Gävleborg, som bland annat består av Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg, räknar med att elanvändningen i Gävleborg ökar med 25 procent redan till 2025 och med 50-65 procent till 2030.

Tidigare projektansökan lämnades in och drogs tillbaka 2022 för att säkerställa att alla som kan påverkas har fått möjlighet att delta i samrådsprocessen. Den justerade ansökan för Vindpark Gretas Klackar 1 har nu skickats in till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Den tänkta platsen för vindkraftsparken är lokaliserad i Hudiksvalls kommun ca 7 km öster om Agö fyr, ca 10 km sydöst om Hölick på Hornslandet, ca 26 km nordöst om Långvinds bruk samt ca 31 km sydöst om Hudiksvall. Hudiksvalls kommun har i sin översiktsplan pekat ut platsen som lämpligt område för vindbruk. Projektområdet ligger även i ett område utpekat för energiutvinning i Regeringens havsplan samt är utpekat som riksintresseanspråk för vindbruk av Energimyndigheten.

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin