2023-05-23 08:00Pressmeddelande

Svea Vind Offshore lämnar in ny ansökan för Vindpark Utposten 2

Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.Visualisering från Trollharen, 32 verk. Visualisering genomförd av SWECO.

Nyhet 23 maj 2023

Idag lämnar Svea Vind Offshore in en ny ansökan för Vindpark Utposten 2 i Gävle och Söderhamns kommuner. En tidigare ansökan avvisades med hänvisning till bristande samråd med ett angränsande projekt, vilket överklagats av bolaget. En ny samrådsprocess har hållits parallellt med överklagandeprocessen och ansökan skickas idag in till Mark- och miljödomstolen i Östersund.  

Vindpark Utposten 2 är lokaliserad i havet i Gävle kommun, cirka 15 kilometer från fastlandet och 17 kilometer öster om Axmar Bruk. Parken består av 32 vindkraftverk och kan ge ett årligt tillskott på 1,9 TWh förnybar el till Gävleborgsregionen vilket motsvarar en tredjedel av regionens elanvändning. Parken kan stå klar redan år 2028.

Jag hoppas vi nu kan komma vidare i processen med vår ansökan. Gävleborgsregionen är i stort behov av mer förnybar el till omställningen av industrin och det är en förutsättning för att locka nya företag, behålla och skapa arbetstillfällen i regionen. Dessutom kan vindkraftsparken bidra till att hålla nere elpriset, säger Emelie Johansson, Senior projektledare på Svea Vind Offshore.

Enligt det regionala nätverket Arena Elkraft Gävleborg beräknas Gävleborgsregionens elanvändning öka med 25 procent redan till år 2025 och med 50–65 procent till år 2030. Den ökade elanvändningen beror främst på elektrifieringen av industrier och transporter.

Området där Vindpark Utposten 2 planeras har pekats ut som utredningsområde för vindkraft i Gävle kommuns översiktsplan och är enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplan, beslutad av Regeringen, mest lämpligt för energiutvinning. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindbruk och Svenska Kraftnät planerar för en utbyggnad och förstärkning av stamnätet efter kusten.

 

Bakgrund till ny ansökan

En ansökan för Vindpark Utposten 2 skickades in i oktober 2020, men Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beslutade i oktober 2022 att inte pröva ansökan då bedömningen var att samråd med ett angränsande projekt inte skett på korrekt vis. Svea Vind Offshore menade att man samrått och överklagade därför avvisningsbeslutet.

Svea Vind Offshore erhöll prövningstillstånd för sitt ogillande av avvisningen den 30 januari 2023 och för närvarande inväntas besked om avvisningsbeslutet om avvisning är rättsligt korrekt. För att inte riskera att ett årligt tillskott på 1,9 TWh förnybar el till Gävleborgsregionen går förlorat har Svea Vind Offshore gjort en ny samrådsprocess parallellt med att en ny ansökan för Vindpark Utposten 2 förberetts.

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin