2024-05-03 15:03Nyheter

Prövningen av Utposten 2 och Storgrundet borde ha samordnats

Nytt beslut från Mark- och miljööverdomstolen: Prövningen av Utposten 2 och Storgrundet borde ha samordnats. Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore. Foto: Jezzica Sunmo.Nytt beslut från Mark- och miljööverdomstolen: Prövningen av Utposten 2 och Storgrundet borde ha samordnats. Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore. Foto: Jezzica Sunmo.

Mark- och miljööverdomstolen har i ett slutligt beslut undanröjt den dom som gav tillstånd till Storgrundet och återförvisat ansökan till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Beslutet får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolens motivering till beslutet är att ansökan för Storgrundet borde ha samordnats med Utposten 2. Genom en samordnad prövning säkerställs största möjliga samhällsnytta. Detta är särskilt angeläget med tanke på att aktuellt område har pekats ut för energiutvinning. Eftersom en samordnad prövning av ansökningarna för Utposten 2 och Storgrundet inte har skett menar domstolen att något sådant ställningstagande inte har gjorts.

Vad innebär beskedet?

Beskedet kan bli väldigt positivt för regionen eftersom två parker ger betydligt mycket mer förnybar el än en. Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen innebär i praktiken att båda företagens etableringar skulle kunna byggas. Med en optimalt nyttjad havsplan kan fler industrisatsningar förverkligas och bidra med nya arbetstillfällen i regionen. Exempel på spännande industrisatsningar är Svea Vind Offshores samarbete med European Energy med planer för att bygga en e-metanolfabrik i Ljusne-Vallvik i Söderhamns kommun.

Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore kommenterar beslutet:

– Vi välkomnar en samordnad prövning och är glada att Mark- och miljööverdomstolen lägger vikt vid samhällsnyttan, istället för att titta på företagens egenintressen. Det blir betydligt mer förnybar el till den här regionen om havsplanen nyttjas optimalt, vilket vi föreslagit. Elen behövs verkligen, både hos befintliga verksamheter och för ny industri som vill etablera sig här, säger Helena Nordholm.

Vad handlar beslutet om?  
Beslutet handlar om processuella regler för genomförandet av en korrekt prövning. Mark- och miljööverdomstolens genomgång visar att en samordnad prövning med Utposten 2 borde ha skett. Svea Vind Offshore har förespråkat en samordnad prövning eftersom man ser vinsterna ur ett samhälleligt perspektiv och påtalade behovet av samordning tidigare. Konsekvensen av Mark- och miljööverdomstolens beslut blir att Storgrundets tillstånd upphävs eftersom beslut om tillstånd inte haft största möjliga samhällsnytta som utgångspunkt. Ansökan återförvisas nu till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning och nödvändig samordning.

- Nu finns det förutsättningar att ompröva så att största möjliga samhällsnytta skapas, vi ser positivt på att hitta samarbetsformer för att snabba på omställningen, säger Helena Nordholm.  

Besked från Högsta domstolen
Parallellt med beskedet rörande Storgrundets tillstånd, har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan rörande Mark- och miljööverdomstolens undanröjande av mark- och miljödomstolens beslut att avvisa ansökan för Utposten 2. Beslutet överklagades av Storgrundet som nu alltså meddelas prövningstillstånd.  

- Vi kommer att analysera vad beskedet innebär för regionens möjligheter att nyttja naturresurserna för att skapa största möjliga samhällsnytta de närmaste åren, avslutar Helena Nordholm.    
 
Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin