2023-10-06 07:00Pressmeddelande

Svea Vind Offshore överklagar tillstånd för Storgrundet

Helena Nordholm, Projektchef på Svea Vind OffshoreHelena Nordholm, Projektchef på Svea Vind Offshore

Svea Vind Offshore överklagar idag mark- och miljödomstolens dom att ge Storgrundet Offshore AB tillstånd att bygga vindkraftsparken Storgrundet. Anledningen är att domen går stick i stäv med miljöbalken som säger att projekt med bästa möjliga teknik och största möjliga samhällsnytta ska prioriteras samt exklusivitetsutredningens skrivelse om samarbete.

Den 14 september meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd för Storgrundet Offshore AB att bygga vindkraftsparken Storgrundet i både Söderhamns- och Gävle kommuner. Svea Vind Offshore överklagar nu domen med bakgrund av att Gävleborgsregionen riskerar gå miste om cirka 2 TWh el.

– Det borde ligga i både Sveriges och regionens intresse att få största möjliga nytta ur havsplanen genom att prioritera bästa möjliga teknik och samarbeten vid överlapp av vindkraftsparker så att utpekat område kan användas optimalt. I det här fallet skulle störst samhällsnytta skapas om Skyborn bygger i Söderhamns kommun och Svea Vind Offshore bygger i Gävle kommun, säger Helena Nordholm, projektchef Svea Vind Offshore.

I dagsläget finns ansökningar om havsvindkraft på totalt cirka 423 TWh varav 68 TWh (eller 16 procent) ligger på överlappande områden (Länsstyrelsernas karttjänst Vindbrukskollen 2023). Det saknas dock tydliga riktlinjer hur just överlapp ska hanteras av domstolen.

Svea Vind Offshore lämnade in sin ansökan först men den avvisades på grund av påstådda brister i samrådet med det konkurrerande projektet. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa ansökan är under prövning i Mark- och miljööverdomstolen, en process som pågått sedan januari 2023. I och med avvisningsbeslutet kom det konkurrerande projektet före i ansökansprocessen och kunde därför erhålla tillstånd om ett utökat område, ovanpå Svea Vind Offshores projekt i Gävle kommun.

Oklart rättsläge

– Det saknas rättspraxis vid överlappande områden idag och det är en anledning till att vi överklagar. Ett tydligare rättsläge behövs – både för att områden ska nyttjas optimalt och med hänsyn till de omfattande processer som krävs för att få tillstånd, säger Helena Nordholm, projektchef Svea Vind Offshore.  

Det saknas i dagsläget både regler och praxis på hur parallella ansökningar som konkurrerar om samma område och naturresurs ska hanteras. Regeringen har initierat en utredning som tar vid i Havs- och vattenmyndighetens exklusivitetsutredning. I denna pekar Havs- och vattenmyndigheten tydligt på möjligheterna att tillämpa befintliga bestämmelser om samordnad prövning av projekten.

– Om projekten hade behandlats parallellt och bedömts utifrån samhällsnytta så hade det bästa för regionen varit om Storgrundet fått avslag för det utökade området ovanpå Svea Vind Offshores projekt, säger Helena Nordholm och fortsätter:

­Samhällsnyttan hade blivit större och regionen skulle fått cirka 2 TWh mer förnybar el, vilket motsvarar en hel batterifabrik och många arbetstillfällen. Dessutom havsplanens utpekade område nyttjats mer optimalt. Nu kan delar av området stå oanvänt, samhället och energiintensiv industrin i Gävleborg går miste om väldigt mycket el.

 

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin