2023-11-27 09:15Nyheter

Svea Vind Offshore bidrar till SLU:s forskning om sill/strömming

Till vänster, Jonatan Hammar, Marinbiolog och projektledare på Svea Vind Offshore. Till höger sill / strömming på Havets hus i Lysekil. Foto: Jonatan HammarTill vänster, Jonatan Hammar, Marinbiolog och projektledare på Svea Vind Offshore. Till höger sill / strömming på Havets hus i Lysekil. Foto: Jonatan Hammar

Jonatan Hammar, Marinbiolog och projektledare på Svea Vind Offshore, berättar om ett exempel på hur projektutveckling för havsbaserad vindkraft ger synergier för svensk forskning, denna gång med fokus på sill / strömming.

 

Hur står det till med sillen / strömmingen idag, vad säger forskningen om artens status?

Strömmingen kan liknas vid motorn i Östersjöns ekosystem samtidigt som den utgör en viktig del av vår kultur och är av stort värde för fiskenäringen. Tyvärr har beståndet i Östersjön minskat stadigt och är nu nere på kritiska nivåer. Orsaken till detta är sannolikt flera samverkande faktorer, däribland klimatförändringar, men inte minst storskaligt industrifiske. Det har länge pågått en diskussion om att sänka det höga fisketrycket för att på så sätt bidra till att vända den negativa utvecklingen för strömmingsbeståndet i Östersjön. Tidigare i höst röstade Sverige nej till EU-kommissionens förslag till stopp för strömmingsfiske i Östersjön. Istället beslutade EU:s fiskeministrar att sänka kvoten på strömming samt att förbjuda fiske med t.ex. pelagisk trål under en månad under våren i syfte att skydda sillens reproduktion. Man har alltså inte här tagit hänsyn till den reproduktion som kan ske under hösten i beslutet.


Vilka synergier kan finnas mellan forskning och utveckling av havsbaserad vindkraft?

För att bevara ett livskraftigt bestånd av strömming i våra hav är det viktigt att ha så bra och gedigen kunskap om arten som möjligt. I dagsläget finns det fortfarande  kunskapsluckor gällande bland annat strömmingens fortplantning. Att stänga dessa luckor skulle vara till stor hjälp för bevarandet av denna viktiga art. Vi är därför glada att vara med och bidra till att stärka forskningen kring strömmingens lekområden och vilken tid på året leken sker i olika delar av Bottenhavet.

Havsbaserad vindkraft har generellt mycket liten negativ påverkan på fiskar och yrkesfiske. Forskning och undersökningar visar tvärtom att fiskbestånden kan öka i och runt parker med havsbaserad vindkraft. Detta beror dels på ökad tillgång till föda, dels på att vindparkerna skyddar mot skadlig bottentrålning. 

Havsbaserade vindparker kan öka den biologiska mångfalden. På vindkraftsverkens fundament skapas konstgjorda rev, där fiskar och andra arter kan hitta föda och föröka sig. Det har exempelvis visat sig att den hotade torsken söker sig till områden med havsbaserad vindkraft. 

Havsbaserad vindkraft kan även skapa gynnsamma områden för olika fiskbestånd tack vare att det ofta råder förbud mot skadliga verksamheter som påverkar livet på botten i parkerna, till exempel bottentrålning. I Svea Vind Offshores vindparker kommer bottentrålning att hindras, medan det fortfarande blir tillåtet att bedriva fiske med burar, tinor, garn, nät och pelagisk trålning.

 

Vad innebär insatsen?

Genom att samla in individer i närheten av Vindpark Sylen och skicka iväg dessa på DNA analys i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) får vi möjlighet att bidra till kunskapen om när och var strömmingen leker i Östersjön, vilket är en viktig del av förvaltningen av denna viktiga resurs och art.

Strömmingens lek sker i grunda områden i Östersjön. Inom ett sådant potentiellt lekområde samlar Svea Vind Offshore in individer under de perioder som anses relevanta för strömmingens lek. I detta fall sker insamling under september, februari och maj. Utöver DNA- analys så undersöks även bland annat ålder och lekstatus på varje strömming. Resultatet av studien ger viktig kunskap gällande om strömmingen inom det undersökta området är vårlekande eller höstlekande, eller om det eventuellt inte förekommer lek inom området.

 

Hur ser ni på framtida forskning om sill/strömming?

Det finns ett stort behov av mer kunskap om hur beståndet kan bli mer livskraftigt. Eftersom vår verksamhet fokuserar på havsbaserad vindkraft följer vi kunskapsutvecklingen noggrant och bidrar gärna till forskningen. Det här projektet är ett steg i en den riktningen och vi vill gärna bidra på de sätt vi kan framöver. 
Vill du komma i kontakt med Svea Vind Offshore med frågor om initiativet eller andra initiativ? Välkommen att mejla oss på info@sveavindoffshore.se 

 

 

 

 

 


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin