2024-06-27 08:00Pressmeddelande

Föreslagen vindbruksplan stoppar all vindkraft – Oskarshamn går miste om intäkter och arbetstillfällen

Daniel Kulin, Affärsområdeschef Offshore, Cloudberry och Per Edström, Projektledare Svea Vind Offshore.Daniel Kulin, Affärsområdeschef Offshore, Cloudberry och Per Edström, Projektledare Svea Vind Offshore. Foto: Emil Berglund

Oskarshamns vindbruksplan riskerar att lägga krokben för hela regionens långsiktiga hållbarhetsmål och utveckling. Det konstaterar Svea Vind Offshore och Cloudberry i sitt samrådsyttrande, samtidigt som man släpper en ny rapport som visar hur etablering av havsbaserad vindkraft leder till nödvändig elektrifiering av industrin, förnybar energi och tusentals nya arbetstillfällen.  

Med kommunens nuvarande förslag ser vi inga möjligheter att förverkliga en havsbaserad vindkraftspark inom kommungränsen. Det är synd, i och med de 980 helårsarbeten som det hade kunnat leda till kommunalt och regionalt endast under utvecklings- och byggfasen, säger Per Edström, projektledare för vindkraftsprojektet Simpevarps havsvindpark.  

Att följa föreslagen vindbruksplan är, enligt Per Edström, att fatta ett felaktigt beslut som inte är det bästa för Oskarshamns kommun. Han menar att vindbruksplanen i sin nuvarande form själva verket är en produkt som stoppar all vindkraft till havs och på land, samtidigt som svensk industri skriker efter mer el för att behålla konkurrenskraft och jobb.  

Vi bedömer att den remitterade planen innehåller allvarliga brister och saknar avgörande underlag vilket kan påverka både kommunens och regionens långsiktiga hållbarhetsmål och utveckling. Det är både olyckligt och oroande att planen i praktiken stänger dörren för all vindkraft i stället för att arbeta med parametrar som antal, totalhöjd och utformning, säger Per Edström. 

Försämrar regionens möjligheter 
Skälen till kritiken är att det i kommunens vindbruksplan finns ett utpekat område för havsbaserad vindkraft som ligger inom Försvarsmaktens riksintresse vilket utgörs av ett aktivt sjöövningsområde. Området utgör även ett riksintresse för yrkesfiske. Dessutom har utpekat område ett vattendjup på cirka 60m - 100m vilket innebär att huvuddelen av området inte kommer att kunna byggas med bottenförankrad beprövad teknik. Inte någonstans i planen nämns heller möjlig ekonomisk ersättning i form av arrenden eller bygdemedel. 

– Genom att stänga dörren för kustnära och mer lämpliga områden för vindkraft missar Oskarshamns kommun inte bara en chans att bidra till en hållbar framtid, utan försämrar också regionens möjligheter till ekonomisk tillväxt. Planen som presenteras står i konflikt med miljömål och är ett hinder för nödvändig industriell elektrifiering i södra Sverige, säger Daniel Kulin, Affärsområdeschef Offshore, Cloudberry Offshore Wind.  

Ägarbolagen bakom den planerade etableringen Simpevarp Havsvindpark, Svea Vind Offshore och Cloudberry Offshore Wind, har låtit genomföra en samhällsekonomisk analys som prognosticerar antalet arbetstillfällen som kan genereras från en havsbaserad vindkraftspark i Oskarshamns kommun.  

Tusentals nya arbetstillfällen  
Analysen presenteras nu i en rapport som utgår ifrån två olika scenarier som gör olika antaganden om antal svenska komponenter i parken, en eventuell ombyggnation av Smålands hamnar, och hur mycket utländsk personal bor och konsumerar lokalt.  

Den visar att ett lågt räknat scenario leder till 2 603 helårsarbeten i Sverige och ett samhällsekonomiskt värde på 343 Mkr på lokal nivå. Ett högt räknat scenario leder till 4 488 helårsarbeten och ett samhällsekonomiskt värde på 519 Mkr.  

Endast driftsfasen väntas leda till 60 helårsarbeten årligen i 35 år (under parkens livslängd), varav de flesta hamnar inom Oskarshamn eller närliggande kommuner. I det högt räknade scenariot ingår en ombyggnation av Oskarshamns hamn. Detta skulle i sig generera 1 100 helårsarbeten. 

Havsbaserad vindkraft pekas ut på både nationellt och EU-nivå som en av de stora möjliggörarna för industrins omställning, något som ska kunna bidra med upp till 167 TWh till Sveriges energimix till 2050 (Svensk vindenergi1). Lyfter vi blicken ser vi hur länder som Frankrike, Holland och Danmark går framåt med havsbaserad vindkraft. Därför är det beklagligt att kommunen tar fram en vindbruksplan som stoppar nya vindkraftssatsningar både på land och till havs, säger Daniel Kulin,Cloudberry.  

 En styrka med just projektet Simpevarps havsvindpark är att det är ett kustnära projekt. Det gör det realiserbart inom en snabbare tidsram än vissa av de större projekt som planeras längre ut till havs, eftersom det blir tekniskt lättare att bygga och därmed billigare. Dessutom bidrar det kustnära läget till större möjligheter för just lokala arbetstillfällen, i form av driftkontor och fler indirekta jobb och konsumtionseffekter, avslutar Daniel Kulin,  Cloudberry.  

Mer information 

 
 

 
 
  

 

 

 

 Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin