2024-03-07 07:01Pressmeddelande

Svea Vind Offshore söker tillstånd för Vindpark Sylen

Vindpark Sylen ligger ca 50 km utanför kusten i Södra Bottenhavet.Fullt utbyggd blir den en av Sveriges största energiparker.Vindpark Sylen ligger ca 50 km utanför kusten i Södra Bottenhavet. Fullt utbyggd blir den en av Sveriges största energiparker.

Svea Vind Offshore har lämnat in ansökan för Vindpark Sylen till regeringen. Vindkraftsparken ligger ca 50 km utanför kusten i Södra Bottenhavet och blir en av Sveriges största energiparker med en kapacitet som motsvarar en femtedel av Sveriges elproduktion. Parken kan börja leverera el bara några år efter att tillstånd har givits.

– Vindpark Sylen blir ett flaggskepp för energiproduktion i Sverige. Det här är en fantastisk möjlighet för industrins gröna omställning och vårt lands energioberoende”, säger Emelie Johansson, senior projektledare på Svea Vind Offshore.

Området för Vindpark Sylen är utpekat som lämpligt för energiutvinning i Sveriges beslutade havsplan för Bottniska viken. Beredning av ansökan väntas påbörjas av regeringen under 2024. För att vindkraftsparken ska kunna byggas krävs bland annat tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen. Slutgiltigt beslut om dessa tillstånd fattas av regeringen.

– Den energiintensiva industrin i Gävle-Dalaregionen är tydlig med sitt behov av energi för att utvecklas och behålla sin konkurrenskraft. Utbyggd fossilfri elproduktion behövs för att behålla och skapa arbetstillfällen här”, säger Stina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren.

En femtedel av Sveriges elproduktion
Vindpark Sylen omfattar max 347 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 350 meter till vingspetsen. Området är 524 kmstort och ligger utanför kustlinjen i Sveriges ekonomiska zon. Fullt utbyggd skulle den kunna bidra med ca 29 TWh förnybar el, drygt 20 procent av hela Sveriges elproduktion. Vindparken skulle därmed både bidra till ett robust elsystem och minska risken för energi- och effektbrist hos hushåll och företag i stora delar av Sverige.

Stort behov av el i Gävleborg och Dalarna
Utbyggd produktion av förnybar el bidrar till sänkta elpriser för industri och hushåll. God tillgång till el är en nyckel för att säkra konkurrenskraft, skapa och behålla arbetstillfällen för svensk energiintensiv industri. Vindpark Sylen bidrar med ett stort tillskott grön energi till den energiintensiva industrin i bland annat Gävleborg och Dalarna. Mellansvenska handelskammarens rapport från 2023 visar att 11 av 15 energiintensiva företag i Gävleborg och Dalarna har behov av ökad tillgång till el och effekt till 2030. Mer än 1 000 arbetstillfällen hänger på tillgång till el och effekt de närmaste åren. Svea Vind Offshore utvecklar flera projekt för havsbaserad vindkraft i regionen där de mest mogna projekten i projektportföljen kan tillföra förnybar el redan om ett par år efter att tillstånd erhållits.

Så bidrar Vindpark Sylen till att Sverige uppnår sina klimatmål  
Regeringen har beslutat om ett 100 procent fossilfritt elsystem 2040 och koldioxidneutralitet 2045. När industri- och transportsektorerna ställer om och elektrifieras ökar behovet av el snabbt. Energimyndigheten räknar med en fördubbling av elbehovet till 2035. Naturvårdsverkets siffror visar att Sveriges utsläpp av koldioxid uppgick till 47,9 miljoner ton 2021. Havsbaserad vindkraft är en robust energikälla som producerar förnybar el 90 procent av tiden. Genom att ersätta fossil energi i industri- och transportsektorerna och genom att konkurrera ut kolkraft i Sveriges grannländer, har Vindpark Sylen potential att minska utsläppen till atmosfären med upp till ca 21 miljoner ton koldioxid per år.

 Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin