2023-12-22 12:54Pressmeddelande

Svea Vind Offshore fick rätt om Utposten 2 – parken ska prövas

Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt har fattat beslut att Utposten 2 ska fortsätta handläggas av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har fattat beslut att Utposten 2 ska fortsätta handläggas av Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar idag att det inte fanns skäl att avvisa Svea Vind Offshores ansökan för Vindpark Utposten 2. Beslutet innebär att ansökan skickas tillbaka till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Vi är glada över beskedet och ser fram emot att kunna tillföra regionen cirka 2 TWh förnybar el inom bara några få år, säger Helena Nordholm, projektchef på Svea Vind Offshore.

Projektet Vindpark Utposten 2 blev tidigare stoppat på grund av att det konkurrerande projektet inte ansåg att samrådsplikten fullföljts. Domstolens besked idag innebär att ansökan kan gå vidare och prövas i Mark- och miljödomstolen.

– Det här tillskottet av förnybar energi i Gävleborgsregionen är viktigt för industrins konkurrenskraft, det säkrar arbetstillfällen och gynnar nya företagsetableringar. Vi vill bidra till samhällsnytta och kommer att fortsätta eftersträva samexistens med alla intressenter i området, avslutar Helena Nordholm.

 

Bakgrund till beslutet – detta har hänt  

Ansökan för Vindpark Utposten 2 gavs in till Mark- och miljödomstolen i Östersund i oktober 2020. En planerad huvudförhandling i december 2021 ställdes in med kort varsel på grund av att en kommunal politiker hade överklagat Gävle kommuns beslut att tillstyrka projektet. I augusti 2022 hölls till sist huvudförhandling. På plats fanns, förutom Mark- och Miljödomstolen och Svea Vind Offshore, representanter från ett intilliggande projekt, Storgrundet. Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa ansökan. Grund för beslutet var att representanter för det konkurrerande projektet framförde en formaliainvändning att Svea Vind Offshore inte skulle ha samrått med dem. Avvisningsbeslutet överklagades och i januari 2023 meddelade Mark- och Miljööverdomstolen prövningstillstånd. Den 22 december 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att undanröja avvisningsbeslutet och återförvisa ansökan till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Enligt Mark- och miljööverdomstolens mening föreligger inget formellt fel, utan prövning av ansökan ska nu ske i sak.

 

Mer information om Vindpark Utposten 2

Vindpark Utposten 2 är lokaliserad i havet i Gävle kommun och består av 32 vindkraftverk och kan ge ett årligt tillskott på cirka 2 TWh förnybar el till Gävleborgsregionen vilket motsvarar en tredjedel av regionens elanvändning. Parken kan stå klar redan år 2028. I en färsk rapport från Elnätsföretaget Ellevio framgår att elförbrukningen väntas öka med 128 procent de kommande åren. Mellansvenska handelskammaren presenterade nyligen en undersökning som visar att 37 miljarder kr och kring 1000 arbetstillfällen hänger på tillgången till el och effekt redan till 2030 i berörd region.

Området är mycket attraktivt för vindkraft då det har pekats ut som utredningsområde för vindkraft i Gävle kommuns översiktsplan och är enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplan, beslutad av Regeringen, mest lämpligt för energiutvinning. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindbruk och Svenska Kraftnät planerar för en utbyggnad och förstärkning av stamnätet efter kusten.


Om Svea Vind Offshore

Vi bidrar med vindkraft och vätgas i omställningen till ett hållbart Sverige. Svea Vind Offshores ambition är att bidra till att göra Sverige hållbart – kanske det första fossilfria landet i världen. Ett grönt Sverige har potential att visa vägen till en klimatneutral värld samtidigt som vi utvecklar nya grenar av näringslivet.


Kontaktpersoner

Emmy Tollin
Kommunikationsansvarig
Emmy Tollin